Sunday, 2 October 2011

அஸ்டிராய்டுகள் ஒரு அறிமுகம்:

. Sunday, 2 October 2011


 பொதுவாக ஒரு கோளுக்கும் மற்ற கோளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் வளயம் போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும் ஆந்த வளயதிற்குள் இருப்பதுதான் அஸ்டிராய்டுகள் அதாவது குட்டி கிரகங்கள் அவைகளை நாம் வெரும் கண்களால் பார்க்க இயலாது அதிகடர்த்தி கொண்ட ஙுண்ணோக்கியால் மட்டுமே காண இயலும்.செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூறுக்கும்
மேற்ப்பட்ட இந்த அஸ்டிராய்டுகள் உள்ளன.இவற்றில் மிகப்பெரியது 'ஸிரிஸ்' தான் இந்த கிரகத்தின் விட்டம் சுமார் ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் உடையது. இவைகள் செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் கோள்களுக்கு இடையே சுற்றி கொண்டிருகின்றன இவைகள் இவ்வாறு சுற்றும் போது பாதை மாறி மற்ற ஆஸ்டிராய்டுகளின் மீது மோதி சிறிய ஆஸ்டிரய்டுகளாகின்றன அல்லது அழிந்து விடுகின்றன,ஆனால் சனி கிரகத்தை சுற்றிஉள்ள அஸ்டிராய்டுகள் மிகவும் சிறியவைகளாக உள்ளன அதாவது குயூபிக் அளவுதான் இருகின்றன.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...